Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

08.09.2020

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i reglene om bevisforbud for patentrådgivere i tvisteloven og straffeprosessloven. Vern av kommunikasjon med patentrådgiver er etter Regelrådets vurdering av stor betydning for næringsdrivendes konkurranseevne, og særlig viktig for små og mellomstore virksomheter og oppstartsbedrifter som muligens mangler kompetanse til å håndtere saken alene, og dermed vil søke bistand fra rådgiver.

Departementet har langt på vei beskrevet de positive virkningene av forslaget for de direkte berørte patentrådgiverne. Etter Regelrådets vurdering burde departementet utredet nærmere nytten forslaget kan ha for norsk næringsliv rent allment, og særlig vurdert om det kan påvirke omfanget av forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en svakhet ved beslutningsgrunnlaget at notatet ikke inneholder tallfesting.

Det er positivt at departementet har sammenlignet med andre land. Men departementet burde etter Regelrådets vurdering også vurdert alternative tiltak.
Forslaget vil på den ene siden fjerne en konkurranseulempe internasjonalt, men på den andre siden virke konkurransebegrensende innad i Norge mellom patentrådgivere kvalifisert som EPA, og de rådgiverne som ikke er på listen. Forslaget vil også føre til at patentrådgivere kan bli tilnærmet likestilt med advokater når det gjelder bevisforbud for kommunikasjon med klienter.

Etter Regelrådets vurdering er det grunn til å tro at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.