Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

01.10.2020

Grundig utredning på flere punkter

Departementet har gjort grundig rede for relevant EU- og EØS-rett, og hva som er nasjonalt handlingsrom på dette området. Det er positivt at departementet har gjort rede for regulering i andre land, inkludert det pågående lovarbeidet på Island. Departementet har også vurdert noen alternativer i drøftingen av de enkelte bestemmelsene. Departementet har gjort rede for samlet omfang av støtte, men ikke hvilke typer bedrifter og næringer som har mottatt denne støtten.

Feilutbetalinger kan bety en betydelig byrde for næringslivet

Regelrådet vil understreke at tildeling av støtte i strid med reglene, med påfølgende krav om tilbakebetaling, kan være en betydelig byrde for næringslivet. Oftest vil støttemottaker endre forretningsbeslutninger på bakgrunn av støtten, og dette medfører et effektivitetstap for virksomheten når støtten må tilbakebetales. Det er dermed virksomheten som blir skadelidende for støttegivers feiltildeling. I den grad loven kan bidra til at feiltildelinger reduseres er det positivt for næringslivet. Vi oppfatter at hovedformålet med forslaget er å klargjøre regelverket for prosedyrene i saker om offentlig støtte. Regelrådet mener departementet bør vurdere ytterligere veiledning og koordinering ovenfor offentlig etater som tildeler offentlig støtte, uten at dette nødvendigvis bør fremgå av loven.

Tilbakebetalingsordninger er ikke utredet

Regelrådet kan ikke se at tilbakebetalingsfrist eller alternative tilbakebetalingsordninger er drøftet i høringsnotatet. Det er oppgitt en tilbakebetalingsfrist på to måneder i utkastet til lovtekst. Vi mener tilbakebetalingsfrist- og metoder burde vært vurdert i utredningen, og vi vil påpeke at en kort tilbakebetalingsfrist kan utgjøre en betydelig byrde for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.