01.10.2020

Finansdepartementet har sendt forslag til forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere på høring. Reelle rettighetshavere er de fysiske personene som anses å ha endelig eierskap eller kontroll over juridiske personer eller juridiske arrangementer, slik som selskaper. Forskriften skal gi utfyllende bestemmelser til loven.

Regelrådet har valgt å uttale seg til forslaget fordi det vil påvirke en stor andel av norsk næringsliv. Selv om mye i utredningen er bra, mener Regelrådet det også er rom for forbedringer.

Regelrådet vil påpeke at over 500 000 enheter vil kunne bli berørt av forslaget. Dette tilsier at man bør forsøke å beregne konsekvensene så grundig som mulig. Det er mange usikkerhetsmomenter rundt hvordan regelverket vil virke for det enkelte selskap. Men det burde være mulig å si noe mer samlet om virkningene, for eksempel slik det er gjort i den danske lovproposisjonen om tilsvarende register i Danmark.

Regelrådet antar at mange næringsdrivende vil oppleve de nye oppgavene som et irritasjonsmoment som påvirker generell holdning til slike oppgaveplikter. Selv om de for mange selskaper kanskje ikke medfører så stor tidsbruk.

Det bør vurderes om man kan gjøre flere forenklinger som kan redusere kostnadene for næringslivet. Samtidig som formålet med regelverket oppnås i tilstrekkelig grad.

Regelrådet vil oppfordre departementet til å gjøre flere vurderinger av unntak fra lovens virkeområde. Dette kan gjelde langs flere dimensjoner, for eksempel både unntak for selskapskategorier og eierkonstellasjoner. Kunne eksempelvis automatisert gjenbruk av data fra andre registre gjort aktiv registrering fra virksomheter som er heleid av én fysisk person overflødig? Videre oppfordrer vi til å gjøre en bred vurdering av om det er noen gjeldende rapporteringskrav fra virksomheter til myndigheter som kan bortfalle, gitt innføringen av dette registeret.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.