Red

Avsender: Arbeids- og sosialdepartementet

26.10.2020

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring gjennomføring av direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet.

De seks spørsmålene i utredningsinstruksen er ikke besvart fullt ut

Etter Regelrådets vurdering kommer mål- og problembeskrivelsen tydelig frem i høringsnotatet og gjeldende rett er grundig gjort rede for. Et minimumskrav for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen, så langt det lar seg gjøre, blir besvart. Regelrådet kan ikke se at utredningen oppfyller dette kravet fullt ut. Regelrådet registrerer videre at departementet mener at virkningene av de foreslåtte endringene er små. Regelrådet kan ikke utelukke at dette stemmer, men analysen av virkning på arbeidsmarked og berørt næringsliv burde etter vårt syn vært grundigere og blant annet inkludert en utredning av konkurransevirkninger.

Ikke mulig å vurdere om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet

Vi kan ikke se at utredningen gjør det mulig å vurdere om utredningen er forholdsmessig i utredningsinstruksens forstand, eller om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostand for næringslivet i denne saken. På denne bakgrunn mener vi at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.