27.10.2020

Regelrådet har merket seg at høringen gjelder mange større og mindre endringer i et viktig regelverk for sikkerhet for fiskeflåten. De fleste endringene synes å være av redaksjonell art, men enkelte av endringene vil føre til økte kostnader for næringen.

Rådet mener at høringsnotatet burde vært strukturert slik at helheten hadde kommet bedre frem. Dette gjelder både nytten, i form av økt sikkerhet, og kostnadene av tiltakene. For de større tiltakene er også problembeskrivelsen og vurderingen av alternative tiltak for knappe.

Regelrådet merker seg at forskriften både inneholder bestemmelser som regulerer ønsket funksjonsnivå (som bla tid til stenging av luker) og detaljerte tekniske løsninger. Vi vurderer at i mange sammenhenger stimulerer funksjonskrav til innovasjon og nytenkning fordi det blir opp til berørt næringsliv å finne den mest effektive måten å innfri kravet på. Økt bruk av funksjonskrav og fokus på ønsket utfall eller sikkerhetsnivå fremfor metode, gjør også at forskriften blir mer robust for utviklingen over tid.

Regelrådet vil særlig reise spørsmålet om kostnadene som forslaget knyttet til §2-16 medfører, kunne vært nærmere begrunnet. Regelrådet savner en utdyping av problemet slik at sikkerhetsgevinsten kan vurderes opp mot kostnaden på et rimelig grunnlag.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.