10.11.2020

Arbeidstilsynet foreslår endrede grenseverdier for stoffer/stoffblandinger, blant annet dieseleksos og benzen. Bakgrunnen for forslaget er endringer i EUs karsinogen-mutagen-direktiv om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige stoffer.

Regelrådet mener forslaget er tilstrekkelig utredet, og at Arbeidstilsynet i hovedsak har besvart de seks spørsmålene i utredningsinstruksen tilfredsstillende. Regelrådet mener allikevel at virkningene for næringslivet kunne vært forsøkt utredet nærmere der reguleringen påvirker næringslivet i størst grad, og at slike virkninger burde vært forsøkt tallfestet. Regelrådet erkjenner imidlertid at det ikke nødvendigvis er tilgjengelig data for en fullstendig tallfesting. Regelrådet mener tilsynet likevel kunne vist til eksempler på kostnader, for eksempel kostnaden ved å måtte bytte ut dieselmotorer. Slik kunne virkningene for norsk næringsliv kommet tydeligere frem.

Det er positivt at tilsynet har vist til konsekvensvurderingene fra EU, og reguleringen i andre land. Det er også positivt at data fra Produktregisteret og EXPO er benyttet, og at representanter for berørt næringsliv har vært involvert i regelverksprosessen.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.