10.11.2020

Finansdepartementet har sendt Finanstilsynets forslag til endringer i utlånsreguleringen på høring. Finanstilsynet foreslår å videreføre forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis. Videre foreslår Finanstilsynet å samle kravene til bankenes utlånspraksis i én felles forskrift, og utvide virkeområdet til også å omfatte lån med pant i andre eiendeler enn bolig.

Regelrådet uttaler seg kun til den delen av forslaget som gjelder utvidelsen av virkeområdet til også å gjelde lån med pant i andre eiendeler enn bolig. Regelrådet mener at dette forslaget kan ha virkninger for næringsvirksomhet i mange enkeltpersonforetak, og at dette forholdet ikke er tilstrekkelig utredet i henhold til kravene i utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. Regelrådet mener at dette forslaget bør utredes grundigere både når det gjelder alternativer til regulering, beskrivelse av berørt næringsliv, virkninger for næringslivet og begrunnelse for valgt tiltak.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.