Green

Avsender: Olje- og energidepartementet

18.11.2020

Olje- og energidepartementet sender et tilstrekkelig utredet forslag på høring. De seks spørsmålene i utredningsinstruksen er langt på vei besvart. Kostnads- og nyttevirkninger er utredet og det er foreslått en forholdsvis enkel definisjon av store foretak. Regelrådet har også merket seg at det kun er minimumskriteriene i direktivet som foreslås innført.

Regelrådet mener det er positivt at departementet vurderer å endre til en enklere definisjon av store foretak. Ved vurderingen av om grensen for store foretak skal settes ved 5 GWh i årlig forbruk eller 10 GWh i årlig forbruk hadde det vært nyttig å se hva slags type næringsliv som blir berørt ved å senke terskelen. Departementet burde ha presisert om grensen på 5 GWh gjelder all type energi eller bare elektrisk energi.

Til slutt ber Regelrådet departementet om å vurdere størrelsen av nytten ved å velge terskel på 5 GWh fremfor 10 GWh. Dette burde så vurderes opp mot den økte kostnaden for næringslivet ved valg av 5 GWh fremfor 10 GWh når terskel skal fastsettes.