20.11.2020

Fiskeridirektoratet har sendt forslag til forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2021 på høring. Forslagene til reguleringer består både av videreføringer av hovedtrekkene i dagens regelverk og forslag til nye regler; opptrapping av kravet til omsetning av annen fisk ved tildeling av kongekrabbekvote og forbud mot mobile kjøpestasjoner for kongekrabbe.

Regelrådet mener spesielt forslagene til de nye reguleringene ikke er tilstrekkelig utredet slik det fremstår utfra høringsnotatet. Utredning av alternative tiltak er sparsomt omtalt, kostnads- og nyttevirkninger av tiltakene er ikke vurdert grundig og Regelrådet mener det er usikkerhet knyttet til om tiltakene vil nå målene.

Et eventuelt forbud mot mobile kjøpestasjoner er et sterkt virkemiddel som må være godt utredet før det innføres. Etter Regelrådets vurdering burde direktoratet vurdert alternative løsninger for å oppnå målet med reguleringen. Regelrådet vurderer at det er usikkert om forslaget til forbud er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet mener avveiningene som er gjort i forbindelse med utformingen til opptrappingen av omsetningskravet kunne vært drøftet nærmere. En grundigere begrunnelse for valg av utforming av tiltaket kunne gitt et bedre grunnlag for å si noe om måloppnåelse.