Green

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

15.12.2020

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om avgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Forslaget medfører nye byrder for næringslivet i form av avgiftsbelastning, registrering og rapportering. Regelrådet registrerer at forslaget om å innføre produksjonsavgift har vært gjenstand for en grundig utredningsprosess, først gjennom NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet, og deretter fulgt opp i Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgift og toll 2021. Etter Regelrådets vurdering er det imidlertid enkelte svakheter i utredningen av virkningene av det konkrete avgiftsforslaget.

Regelrådet finner det positivt at Skattedirektoratet har gjennomført et arbeid for å få innsikt i bransjen og hvilke utfordringer de ser med den foreslåtte avgiften. Videre er det positivt at det legges til rette for utstrakt deling og gjenbruk av data mellom Fiskeridirektoratet og Skatteetaten. På denne bakgrunn er det grunn til å tro at de administrative byrdene ved å etterleve reglene vil bli begrenset. I lys av at avgiften og avgiftsnivået er bestemt i stortingsvedtaket mener Regelrådet at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.