Hvor kan utredere finne relevant statistikk om næringslivet?

Utredere bør bruke relevant statistikk til å beskrive næringslivet som berøres av et regelverksforslag. I denne artikkelen får du tips til gode kilder til statistikk. Foto: Colourbox

Det er lurt å bruke relevant statistikk for å få en god beskrivelse av næringslivet som berøres av et regelverksforslag. Bruk statistikk til å tallfeste og til å beskrive markedene, bransjen, antall foretak, om det er store eller små foretak, geografiske forhold osv.

Relevant statistikk «i eget hus»?

Departementer og direktorater som har ansvar for regulering av en næring, har trolig mye informasjon og statistikk om næringen i egne fagsystemer. Første bud er derfor å undersøke hva som finnes av tilgjengelig og relevant statistikk i egen organisasjon.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en sentral kilde til statistikk om berørt næringsliv

SSB har tallmateriale som kan brukes til å beskrive berørte næringer, for eksempel statistikk over foretaks omsetning, antall sysselsatte og organisasjonsform etter næring.

Her er noen aktuelle pekere til SSBs nettsider:

Slik kan SSB hjelpe deg som er utreder

For mer informasjon om en bestemt statistikk kan statistikkansvarlige kontaktes. Disse er oppgitt på statistikkens hjemmeside på www.ssb.no.

For mer informasjon om en statistikk anbefaler vi også «Om statistikken» som er utarbeidet for alle SSBs statistikker.

SSB har en egen svartjeneste som kan svare på spørsmål om statistikk.

Det er mulig å bestille tall på et langt mer detaljert nivå og å koble sammen opplysninger for å få avdekket andre sammenhenger enn det som presenteres på statistikkenes hjemmesider på SSB.no. Les mer her.

Andre kilder til statistikk om næringslivet:

Flere direktorater, offentlige etater og andre organisasjoner har relevante data. For eksempel:

Internasjonale statistikk-kilder:

God stil ved bruk av statistikk i beslutningsdokumenter og høringsnotater

Oppgi kilden som statistikken du bruker er hentet fra. Definisjoner av viktige begreper og variabler som brukes i fremstillingen av statistikken bør beskrives. Om det er usikkerheter eller mangler ved dataene som brukes, er det viktig å belyse dette. I tilfeller der det brukes egne utregninger bør forutsetningene som legges til grunn komme tydelig frem.