Regelråd på agendaen i Europa

Illustrasjonsbilde av Europa
Det Europeiske nettverket for bedre reguleringer diskuterte regelrådsarbeid på høstens møte.
21. desember 2020

Høstens møte i Better Regulation Network ble avholdt digitalt den 3. og 4. desember 2020. Better Regulation Network er et samarbeidsnettverk for arbeidet med bedre reguleringer i Europa med mer enn 30 deltakende land. Fra Norge deltar Nærings- og fiskeridepartementet, Brønnøysundregistrene og Regelrådet.

Erfaringsutveksling om arbeidet med kontroll av regelverk

På agendaen denne gangen sto «regulatory oversight», det vil si arbeidet med kontroll av regelverk. RegWatchEurope gjorde rede for hvorfor en uavhengig kontroll av regelverksforslag er viktig, og det britiske Regelrådet (Regulatory Policy Committee) presenterte regelrådsarbeidet i Storbritannia. Deretter gjorde representanter for OECD rede for beste praksis og nye trender innenfor regelrådsarbeid i et globalt perspektiv. Tsjekkia orienterte om sine erfaringer med regelråd, og la blant annet vekt på at det er viktig å gjennomføre ex post-evalueringer. Det er viktig å se på tallene og lære av det. Presentasjonene utløste blant annet diskusjon om uavhengighet, og åpenhet om regelrådenes arbeid og kontakt med interessenter.

Diskuterte proporsjonalitet og virkninger for innovasjon

Portugal har i samarbeid med OECD gjennomført et arbeid om proporsjonalitet i utredningsarbeidet og bruken av terskelverdier. Resultatet viste at de fleste landene tilpasser utredningens omfang til sakenes størrelse, men at bruken av terskelverdier varierer. Portugal og OECD utreder om det er mulig å utarbeide en modell for å se på hvordan land kan fastsette terskelverdier for proporsjonalitet. De ser blant annet på om det er sammenheng mellom landenes størrelse, økonomi mv. i de terskelverdiene som det enkelte land setter.

Regulatory Policy Committee i Storbritannia orienterte deretter om nyere trender innen regelrådsarbeid med fokus på kontroll av virkninger for innovasjon. Dette er særlig interessant med tanke på OECDs pågående arbeid med Principles for Effective and innovation-friendly rulemaking in the Fourth Industrial Revolution.

EU-kommisjonens regelråd, Regulatory Scrutiny Board, gjorde rede for regelrådsarbeidet i EU og uttalte blant annet at reguleringspolitikk ikke blokkerer politikernes avgjørelser, men snarere støtter dem. Møtet ble avsluttet med en diskusjon om fremtiden for «regulatory oversight».