22.12.2020

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Finanstilsynet, Finansdepartementet, Norges Bank og Bankens sikringsfond har utredet norsk gjennomføring av EUs krisehåndterings- og kapitalkravsregelverk (bankpakken). Arbeidsgruppen har leverte en grundig utredning.

Målsetningene med EUs krisehåndterings- og kapitalkravsregelverk kommer godt frem. Arbeidsgruppen kunne imidlertid sagt noe mer om erfaringene med regelverket så langt, både i EU og Norge, og bakgrunnen for at det gjøres endringer i regelverkene.

Det er en styrke ved utredningen at arbeidsgruppen gjennomgående har gjort rede for det nasjonale handlingsrommet. Regelrådet mener at det i liten grad er utredet alternativer innenfor det nasjonale handlingsrommet.

Arbeidsgruppen skriver at det hadde vært ønskelig å vurdere og beregne effekten av de foreslåtte tiltakene, men at arbeidsgruppen ikke har hatt tid til å gjøre dette. Regelrådet er enige med arbeidsgruppen i at det hadde vært en fordel å legge fram slike beregninger. Regelrådet mener likevel at utredningen gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag sett i forhold til omfanget av virkninger, jf. utredningsinstruksens punkt 2-2 Omfang og grundighet.

Regelrådet mener det er behov for god veiledning for en vellykket gjennomføring. Veiledning kan også være viktig for at virksomhetene skal praktisere regelverket tilnærmet likt.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.