22.12.2020

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endringer av klimakvoteforskriftens bestemmelser om gebyrer og om Det norske registeret for klimakvoter.

Miljødirektoratet gjør grundig rede for problem og mål med utredningen. De positive og negative virkningene av forslaget er drøftet i høringsnotatet, men beskrivelsen av virkninger og berørt næringsliv kunne vært grundigere. Regelrådet savner for eksempel mer informasjon om når og hvor ofte hvert enkelt gebyr vil bli belastet virksomhetene, slik at det er mulig å få oversikt over den totale gebyrbelastningen per år.

Regelrådet mener det er positivt at gebyrordningen legger til rette for en mer rettferdig fordeling av kostnadene. Det er imidlertid en utfordring at det kan oppstå usikkerhet hos søker med hensyn til gebyrnivået. Etter Regelrådets vurdering er det avgjørende at søker får informasjon om gebyrnivået på forhånd, og at Miljødirektoratet gir veiledning med sikte på å få ned saksbehandlingstiden og dermed også gebyrkostnaden for søker. Miljødirektoratet kunne for eksempel vurdert om forhåndsvalg av gebyrsats bør være bindende for direktoratet.

Regelrådet stiller spørsmål ved om klimakvoteloven § 11 andre ledd kan benyttes som hjemmel for en forskriftsbestemmelse om opplysningsplikt. Videre burde Miljødirektoratet utredet virkningen av å utvide opplysningsplikten til å omfatte alle kontohavere i kvoteregisteret.

På denne bakgrunn kan Regelrådet ikke med sikkerhet fastslå at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.