30.12.2020

Finansdepartementet har sendt forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Den foreslåtte loven skal gjennomføre offentliggjøringsforordningen og klassifiseringsforordningen i norsk rett. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Nye lover må være godt utredet, og Regelrådet har en særlig oppgave i å påse at virkningene for næringslivet er tilstrekkelig belyst. Denne saken gjelder innføring av to EU-forordninger der norske myndigheter har lite nasjonalt handlingsrom. Det er likevel nødvendig å belyse problemet som skal løses med reguleringen og hvilke kostnads- og nyttevirkninger som reguleringen vil ha.

Regelrådet påpeker også at utredningsinstruksen krever at høringer skal være åpne for innspill fra alle. Det medfører at høringsnotatet må være forståelig og utfyllende nok til at alle kan gi høringsinnspill.

Regelrådet mener at høringsnotatet er for knapt i forhold til forslagenes omfang og mulige betydning. Det er ikke redegjort grundig nok for gjeldende norsk regelverk og praksis. Næringslivet som berøres er ikke tilstrekkelig beskrevet og virkninger for næringslivet er kun overordnet kvalitativt skissert. Lovens virkeområde fremstår også som uklart.

Regelrådet vil derfor tilråde at beslutningsgrunnlaget i saken utvides og bearbeides før det sendes til Stortinget.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.