Yellow

Avsender: Barne- og familiedepartementet

03.02.2021

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av EU-direktiv om bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernregler (moderniseringsdirektiv).

Bakgrunnen for at EU gjør endringer i forbrukervernreglene, og målsetningen med endringene, kommer godt frem i utredningen. Det er positivt at departementet har supplert med informasjon om problemenes omfang i Norge der dette er relevant. Departementet har gitt en grundig beskrivelse av direktivet og hvordan dette er tenkt gjennomført i norsk rett. Regelrådet mener det er positivt at departementet har belyst det nasjonale handlingsrommet, og at det er utredet alternative forslag der det er nasjonalt handlingsrom.

Gitt sakens omfang er det uheldig at utredningen ikke gir en mer presis beskrivelse av berørt næringsliv. Utredningen av virkninger for næringslivet er relativt overordnet og uten tallfesting. Regelrådet mener derfor at utredningen har enkelte svakheter jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 Minimumskravene til utredning.

Forslagene til endringer følger i stor grad av EU-direktivet, noe som gir begrenset nasjonalt handlingsrom. Regelrådet mener imidlertid at bruken av det nasjonale handlingsrommet er godt begrunnet. Videre er det positivt at enkelte forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert. Det er imidlertid viktig for en vellykket gjennomføring at næringslivet får informasjon om hvordan regelverket skal etterleves og tolkes.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.