Yellow

Avsender: Arbeids- og sosialdepartementet

05.02.2021

Regelrådet mener at problemstillingen og målet med forslaget er grundig utredet og beskrevet i høringsnotatet. Dette gjennom bruk av informasjon fra Arbeidstilsynets tilsynspraksis, treparts bransjeprogram for bilbransjen og Samfunnsøkonomisk analyses rapport «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen» utarbeidet på oppdrag for Arbeidstilsynet og bransjeprogrammet.

Høringsnotatet gir en grundig og ryddig beskrivelse av forslaget. Særlig beskrivelsen av berørt næringsliv og utredningen av virkninger. Regelrådet mener imidlertid at departementet burde utredet alternative tiltak. Departementet burde henvist og gjenbrukt mer av rapporten om arbeidsforholdene i bilbransjen som blant inneholder en vurdering av alternative tiltak. Videre mener vi at det burde vært mulig å beregne kostnadene for næringslivet ved å oppfylle forslaget.

Regelrådet finner det positivt at næringslivsorganisasjonene er involvert i arbeidet med å løse utfordringene i bransjen. Kostnadene ved gjennomføring ser ut til å være relativt begrensede, men det kan stilles spørsmål ved om godkjenningsordningen vil løse problemene i bransjen. Regelrådet mener på denne bakgrunn at det er enkelte svakheter knyttet til implementeringen. Det er derfor usikkert om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.