Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

12.02.2021

Departementet innleder høringsnotatet med å vise problemet i et hverdagslig perspektiv som mange kjenner seg igjen i. Dette gir et godt utgangspunkt for den videre fremstillingen i høringsnotatet. Hva man ønsker å oppnå med direktivet er også tilstrekkelig redegjort for.

Virkninger for næringslivet er tilfredsstillende beskrevet i høringsnotatet. Departementet viser til økonomiske beregninger som er gjort av forslaget for markedet i EU. Regelrådet stiller spørsmål til om beregningene det er vist til gjelder for et større virkeområde enn det digitalytelsesloven skal gjelde for.

Regelrådet har forståelse for at det kan være vanskelig å beskrive berørt næringsliv i denne saken. Det hadde likevel vært nyttig med en noe mer utfyllende beskrivelse av berørte og flere eksempler på digitale ytelser som blir omfattet av forslaget til ny lov. Det kan være vanskelig for virksomheter som har produkter som ligger i ytterkant av lovens virkeområde å forstå om digitalytelsesloven kommer til anvendelse eller ikke.

Det er positivt at departementet har en grundig vurdering av hver enkelt bestemmelse, hvor de også viser til direktivets bestemmelser og annen nasjonal regulering av tilgrensende områder. Det nasjonale handlingsrommet er langt på vei redegjort for. Rådet mener departementet kunne gjort noe mer for å avklare uklarheter i bestemmelsene i direktivet før høringsforslaget ble sendt ut.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.