OECD og RegWatchEurope setter søkelys på regelrådenes viktige rolle for å skape god regulering av ny teknologi

Illustrasjonsbilde
RegWatchEurope kommenterte mulige behov for endringer i regelrådenes mandater, organisering, ressurser og hvilke produkter de leverer og når.
17. februar 2021

Hvordan kan regelråd bidra til god regulering av nye teknologier? Dette spørsmålet sto på agendaen da OECD og RegWatchEurope arrangerte workshop om regelrådenes viktige rolle fremover. Workshopen ble gjennomført fredag 22. januar, og samlet om lag 45 eksperter fra hele verden.

Norge overtok formannskapet i RegWatchEurope 1. januar 2021, og startet året med å arrangere en workshop sammen med OECD. Hensikten var å gi innspill til OECDs pågående arbeid med å utarbeide «Principles for Effective and innovation-friendly rulemaking in the Fourth Industrial Revolution».

Workshopen ble åpnet av leder av RegWatchEurope i 2021, regelrådsmedlem Siri Pettersen Strandenes, og Nick Malyshev, Head of the Regulatory Policy Division i OECD.

OECD presenterte et foreløpig utkast til prinsipper om innovasjonsvennlig regelverk. Prinsippene vil inneholde praktiske og konkrete råd til medlemslandene, og trolig en tydelig oppfordring til samarbeid over landegrensene for å regulere de nye grenseoverskridende næringene på en god måte.

RegWatchEurope, representert ved det norske Regelrådet, ga innspill til prinsippene og la vekt på hvordan regelrådene i fremtiden kan tilpasse seg og bidra til god regulering av nye teknologier. RegWatchEurope kommenterte mulige behov for endringer i regelrådenes mandater, organisering, ressurser og hvilke produkter de leverer og når.

Presentasjonen ble etterfulgt av en debatt om regelrådenes rolle. Det ble diskutert om og i hvilken grad det er nødvendig med uavhengighet, om det er behov for Key Performance Indicators (KPI) for å måle regelrådenes måloppnåelse, hvilken rolle regelrådene bør ha, og når regelrådene bør komme inn i reguleringsprosessen.

OECD presenterte deretter arbeidet med Regulatory Policy Outlook for 2021 som skal legges frem høsten 2021.