19.03.2021

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til endring i akvakulturregelverket.

Anbefaling av tiltak er godt begrunnet.

Regelrådet mener anbefaling av tiltak er godt begrunnet. For eksempel gjøres det rede for i hvilke situasjoner rømming av fisk oppstår, og det blir foreslått tiltak som skal forhindre rømming basert på denne kunnskapen.

Alternativ er i liten grad utredet og berørt næringsliv er ikke beskrevet.

Etter Regelrådets vurdering har imidlertid utredningen mangler i besvarelsen av de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen. Det er i liten grad utredet alternativer, berørt næringsliv er ikke beskrevet og Regelrådet kan ikke se at forutsetning for en vellykket gjennomføring er vurdert.

Vanskelig å få et klart bilde av hvor omfattende endringene er for næringen og vare- og tjenesteprodusentene.

Regelrådet mener utvidelsen av virkeområdet tilsier en grundig begrunnelse og utredning. Det er vanskelig basert på høringsnotatet å få et klart bilde av hvor omfattende endringene er både for næringen og vare- og tjenesteprodusentene. Utredningen av virkningene kunne også vært grundigere. Det er derfor vanskelig å se om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.