Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

25.03.2021

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Domstolkommisjonens andre delutredning NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt. Dette er en stor og overordnet utredning som omhandler hele domstolenes virksomhet. Regelrådet vil i uttalelsen kun kommentere utredningen av forslagene som har direkte eller indirekte virkninger for næringslivet.

Regelrådet mener at det er en svært grundig utredning. Kommisjonen har blant annet gjort rede for berørt næringsliv gjennom statistikk om domstolene. Utredningen gir et godt bilde av omfanget og typer næringslivs saker som bringes inn for domstolene. Alternative tiltak og virkninger for næringslivet tilstrekkelig utredet, og kommisjonen har gjort rede for behov og muligheter innenfor digitalisering og ny teknologi. Videre er utviklingen og reguleringen i andre land og internasjonale trender omtalt. Regelrådet stiller seg imidlertid noe undrende til at næringslivet ikke er hørt i utredningsprosessen, og viser til at næringslivets syn på domstolene og voldgiftsinstituttet kunne styrket utredningen.

Regelrådet har merket seg at Riksrevisjonens kritikk av domstolenes effektivitet, herunder saksbehandlingstid. Det blir derfor viktig i det videre arbeidet med forslagene å få fram de samfunnsøkonomiske gevinstene av mer effektive og kompetente domstoler slik at domstolene kan bli et reelt alternativ til voldgift for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.