14.04.2021

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som stiller krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Kravene gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Direktoratet anbefaler at næringslivet pålegges et generelt krav til utsortering. Regelrådet har vurdert den delen av forslaget som retter seg mot næringslivet.

Direktoratet har presentert en problembeskrivelse og gjort rede for hva man vil oppnå med reguleringen. Det er vurdert tre alternative forskriftsmodeller, og det er utredet virkninger av disse. Regelrådet vil peke på at det kunne styrket utredningen ytterligere om den hadde beskrevet hvordan kravene i EUs rammedirektiv om avfall er regulert i andre land. Valgt tiltak er godt begrunnet. Berørt næringsliv er identifisert, men direktoratet kunne med fordel gitt en grundigere beskrivelse av hva som menes med avfall som ligner husholdningsavfall. Nytte- og kostnadsvirkninger er grundig utredet, og usikkerhetsmomenter er vurdert. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert.

Virkeområdet for forslaget er betydelig og berører både små og store virksomheter innen varehandel og transport, overnattings- og serveringsvirksomhet, kontor og administrasjon, helse- og sosialtjenester, industri, landbruk, behandlingsanlegg for avfall og eksportører av avfall. Forslaget innebærer relativt høye kostnader for næringslivet. Miljødirektoratet har utført en samfunnsøkonomisk analyse av forslaget. Regelrådet mener dette er et fornuftig valg av utredningsnivå gitt sakens omfang. Regelrådet vurderer at forslaget er tilstrekkelig utredet jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og punkt 2-2.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.