16.04.2021

Arbeidsmiljøforskriftene er eksempler på regelverk som berører en stor del av norsk næringsliv på tvers av sektorer og bransjer, og som skal ivareta viktige samfunnshensyn som arbeidstakeres sikkerhet. Regelrådet mener det er viktig at dette regelverket er utformet slik at det oppnår sitt formål så effektivt som mulig, uten unødvendige kostnader for næringslivet.

Regelrådet vurderer at utfordringene som er bakgrunnen for forslagene på disse områdene er beskrevet i høringsnotatet. Høringsnotatet gjør også rede for nyttevirkninger av tiltakene på en overordnet måte.

Imidlertid er det en svakhet at berørt næringsliv ikke er beskrevet. Det gjelder antall, størrelsesfordeling og bransjetilhørighet samt konkurransesituasjon. Videre mener Regelrådet at kostnadsvirkningene for næringslivet burde vært nærmere beskrevet og forsøksvis beregnet der det foreslås innstramminger.

Regelrådet stiller spørsmål om man kan få til enda mer funksjonsbaserte og teknologinøytrale utforminger av denne type regelverk, samtidig som man ivaretar behovet for å kunne føre effektivt tilsyn og regulere prosesser i nødvendig grad. Det er også interessant å diskutere hvorvidt økt bruk av standarder fra norsk og internasjonalt standardiseringsarbeid inn i regelverket kunne ha vært nyttig.

Regelrådet etterlyser en nærmere beskrivelse av innspillene fra partene som ble involvert tidlig i prosessen, og hvordan disse er hensyntatt i Arbeidstilsynets høringsforslag. Regelrådet vil også oppfordre Arbeidstilsynet til å undersøke berørtes syn på høringspraksisen der mange ulike endringsforslag sendes samlet på høring.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.