12.05.2021

Finansdepartementet har sendt Verdipapirlovutvalgets syvende utredning på høring.

Utvalget gir en god beskrivelse av dagens situasjon og målet med forslaget. Alternative løsninger er utredet, og det er vist til reguleringen i andre land og på andre forvaltningsområder. Forholdet til EU-retten er også godt belyst. Utvalget kunne med fordel gitt en grundigere beskrivelse av foretak under tilsyn, utstedere og investorer som berøres av forslaget. Regelrådet finner det positivt at virkninger for berørt næringsliv er kvalitativt utredet og i noe grad forsøkt tallfestet. Regelrådet registrerer at kostnadene knyttet til klagesaksbehandling og nivået på tilsynsavgiften ikke er forsøkt verdsatt. Utvalget har vurdert enkelte forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Etter en samlet vurdering av forslagets omfang og utredningen mener Regelrådet at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet registrerer imidlertid at det er dissens knyttet til finansieringen av de foreslåtte ordningene. Slik Regelrådet forstår det kan nivået på tilsynsavgiften bli lavere dersom mindretallets forslag blir vedtatt. Finansdepartementet kunne med fordel kommentert dissensen og hvordan departementet stiller seg til denne i høringsbrevet.

Gitt enkelte mangler i beregningen av kostnadene for de berørte kan Regelrådet ikke konkludere med at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet dersom flertallets forslag blir vedtatt.