Red

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

28.05.2021

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring ett forslag som har sett rent helsefaglig på noen problemstillinger knyttet til endringer i helsepersonell-loven, men som rent faktisk handler om unntak for MvA. Regelrådet mener at høringsnotatet mangler vurdering av konsekvenser for næringslivet, og følgelig mener Regelrådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

En offentlig utredning skal minimum besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen. Spesielt spørsmål 4 om virkninger for berørte parter mener Regelrådet er mangelfullt besvart. Kostnadsvirkningene og nyttevirkningene for næringslivet er ikke utredet. Det kan oppstå konkurransevirkninger mellom autoriserte og ikke autoriserte personellgrupper, dette burde også vært vurdert.