28.05.2021

Statens vegvesen har sendt på høring flere forslag til endring i diverse forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg.

De positive og negative virkningene er ikke tilstrekkelig belyst

Minimumskrav for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen punkt 2-1, så langt det lar seg gjøre, blir besvart. Regelrådet kan ikke se at utredningen oppfyller disse kravene. Regelrådet mener de positive og negative virkningene for næringslivet ikke er tilstrekkelig belyst. Det er heller ikke helt tydelig hvor mange som blir berørt av forslagene. Regelrådet kan ikke se at det er drøftet hovedalternativer eller forutsetning for vellykket gjennomføring i høringsnotatet. Etter Regelrådet vurdering er det også usikkerhet om målene kan oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet.

På den bakgrunn mener Regelrådet forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Klikk på linken til venstre for å lese hele uttalelsen om forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg.