28.05.2021

Positivt at det er tallfestet hvor mange kjøretøy som blir berørt

Statens vegvesen har sendt på høring forslag til endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Regelrådet mener det er positivt at Statens vegvesen har tallfestet hvor mange kjøretøy som blir berørt av deler av forslaget. Videre er det foreslått overgangsordninger for disse og presentert enkelte alternativer.

Utredningen mangler en fullstendig redegjørelse av problemet

Et minimumskrav for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen blir besvart. Regelrådet mener at utredningen ikke fullt ut oppfyller dette kravet. Blant annet mangler utredningen en fullstendig redegjørelse av problemene og omfanget av disse. Nullalternativet, det vil si videreføring av dagens ordning, er også lite utredet.

Usikkerhet om byrdene for næringslivet

Det er etter Regelrådets vurdering usikkert hvor store endringer enkelte forslag vil medføre i praksis, og dermed også byrdene for næringslivet. Statens vegvesen burde utredet virkningene for næringslivet, og forsøkt å tallfeste og verdsette disse. På denne bakgrunn kan Regelrådet ikke konkludere med om forslaget er utformet slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Klikk på linken til venstre for å lese hele uttalelsen.