08.06.2021

Miljødirektoratet foreslår endringer av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall.

Direktoratet har gitt en god beskrivelse av problemet og målet med forslaget. Forslaget er en del av en større tiltakspakke, og dette begrenser mulighetsrommet for utredning av alternativer. Regelrådet mener allikevel at direktoratet kunne vurdert andre tiltak enn krav til samtykke fra forhandler eller kommune for å sikre at avfall kun hentes ut av seriøse ombruksaktører. Regelrådet mener også det hadde vært naturlig å se på mottaksplikten for forhandlere og avhjelpende tiltak. Berørt næringsliv er ikke beskrevet. Virkningene av forslaget er godt kvalitativt beskrevet, men ikke forsøkt tallfestet.

Regelrådet mener utredningen har noen mangler i besvarelsen av de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Regelrådet konkluderer derfor med at utredningen har svakheter jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og punkt 2-2.

Regelrådet stiller spørsmål til om kostnadene forbundet med sikring av EE-avfall kan bli uforholdsmessig høye for noen forhandlere. På bakgrunn av dette kan ikke Regelrådet med sikkerhet konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.