05.07.2021

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag.

Direktoratet har i hovedsak besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen tilstrekkelig.

Regelrådet mener det er positivt at Fiskeridirektoratet har hatt tidlig innovering med berørt næringsliv og at det er satt opp klare mål. Videre er det positivt at virkningene for næringslivet kommer godt frem, og at enkelte av kostnadene er forsøkt tallfestet. Regelrådet mener direktoratet kunne vært noe tydeligere på hvilke virksomheter som blir berørt ved at virkeområdet utvides til å gjelde akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag.

Regelrådet mener kompleksiteten i fremstillingen gjør at det er vanskelig å vurdere om målene kan oppnås til en relativt lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.