Red

Avsender: Arbeids- og sosialdepartementet

08.07.2021

Regelrådet vurderer at utviklingen de siste årene tyder på at vi kan stå på terskelen til en gjennomgripende endring i hvor og hvordan mange jobber. Vi mener derfor det bør vurderes en langt bredere anlagt regelverksprosess enn den departementet skisserer for å oppnå god regulatorisk sammenheng og konsistens, og utnytte mulighetene som «den nye normalen» gir.

En eventuell «hjemmekontor-revolusjon» vil berøre næringslivet på tvers av bransjer og ha innvirkning på en rekke samfunnsområder. Regelrådet mener derfor departementet bør utrede problemstillingene rundt regulering av hjemmekontor grundigere. For å komme frem til en robust og fremtidsrettet regulering, bør det legges opp til bred involvering av berørte parter i regelverksutviklingen slik at man får felles forståelse av utfordringene som reguleringen skal løse, både i dag og i fremtiden.

Mot dette bakteppet vurderer Regelrådet at forslagene i høringsnotatet ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet viser til at utviklingen går så raskt at utredningen som ligger til grunn for forslagene allerede kan være utdatert. Regelrådet mener at beskrivelsen av berørt næringsliv ikke er tilstrekkelig, og at kostnadsvirkninger og nyttevirkninger for næringslivet kun er overordnet gjort rede for. Regelrådet mener også at det ikke kommer tydelig nok frem hvilke problemer som skal løses og hva man ønsker å oppnå. Perspektivet om norske virksomheters konkurransekraft sammenlignet med utlandet er ikke med i utredningen. Det er nærliggende å tenke at en tilstrekkelig, men fleksibel regulering av hjemmearbeid i Norge kan bidra til at norske virksomheter kan tiltrekke seg og beholde de beste hodene i fremtidens arbeidsliv.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.