Green

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

08.07.2021

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice).

Regelrådet mener det er positivt at det legges til rette for enklere og raskere tilgang til helsedata for økt innovasjon og næringsutvikling.

Regelrådet uttaler seg primært til den delen av utredningen som omhandler finansieringsmodellen. Regelrådet mener at denne delen av forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og punkt 2-2.

Regelrådet anbefaler at departementet i det videre arbeidet ser nærmere på om finansieringsmodellen bidrar til høyest mulig måloppnåelse. Slik Regelrådet vurderer det gir utkastet til forskriftens paragraf 14 rom for å se på andre finansieringsmodeller, slik at et videre arbeid med finansieringsmodellen ikke er i konflikt med rask forskriftsfesting.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.