Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

08.07.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet, rapportering av regnskapsopplysninger, endringer i reglene for små stiftelser mv.

Det er positivt at utredningen tar utgangspunkt i kravene utredningsinstruksen, og at flere av spørsmålene er besvart. Regelrådet finner imidlertid at det er svakheter i utredningen når det gjelder virkninger for næringslivet. Det gjelder særlig i virkningene av et forbud mot å drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen. Det er grunn til å tro at omstillingskostnadene for eksisterende stiftelser kan bli høye ved en slik løsning. Rådet savner en utredning av virkningene av et slikt forbud, herunder en vurdering av praktisk gjennomføring, forholdet til kreditorer og avtaleparter, og mulige virkninger av overdragelse av fast eiendom.

Vi savner også en vurdering av konkurransevirkningene av et forbud dersom det er forskjellige regler for nye stiftelser og eksisterende stiftelser. Rådet registrerer også at det ikke er samsvar mellom forbudet slik det er beskrevet i høringsnotatet og lovforslaget. Det er etter vår vurdering også uklart om forslaget om rapportering av regnskapsopplysninger er tilpasset stiftelsenes virksomhet og omfang, og om opplysningene bør rapporteres til Stiftelsestilsynet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet i menyen til venstre.