RegWatchEurope uttaler seg til EU-kommisjonens arbeid med bedre reguleringer

RegWatchEurope og Visepresident i EU-kommisjonen Maroš Šefčovič (i midten)
9. juli 2021

Den 29. april i år vedtok EU-kommisjonen «Better Regulation – Joining forces to make better laws» der det foreslås flere forbedringer i EUs regelverksprosess. Regelrådets samarbeidsnettverk RegWatchEurope (RWE) publiserte den 11. juni en uttalelse til tiltakene basert på regelrådenes nasjonale erfaringer.

For så sikre at Europa kommer seg igjen etter koronapandemien mener EU-kommisjonen at det er viktigere enn noen gang å regulere så effektivt som mulig. Samtidig må EU-reguleringene bedre tilpasses fremtidens behov. Bedre reguleringer er et felles mål og ansvar for alle EU-institusjonene. Kommisjonen har foreslått følgende tiltak:

  • Fjerne hindringer og byråkrati som bremser investeringer og bygging av infrastruktur for det 21. århundre
  • Forenkle offentlige høringer ved å introdusere én høring «call for Evidence» på den forbedrede portalen «Have your say«.
  • Introdusere «one in, one out» for å minimere byrdene for borgere og bedrifter.
  • Integrere FNs bærekrafts mål for å sikre at alle lovforslag bidrar til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.
  • Sørge for at høringsprosessen, utredningen av tiltak, evalueringer mv. støtter gjennomføringen av prinsippene om «do no significant harm» (bærekraft) og «digital by default» (digitalisering).
  • Integrere strategisk framtidstenkning i politikkutformingen for å sikre at den er tilpasset framtida.

Et sammendrag av tiltakene i «Better Regulation – Joining forces to make better laws» finnes her.


RegWatchEurope (RWE) publiserte den 11. juni en uttalelse til tiltakene basert på regelrådenes nasjonale erfaringer. RWE har i sin uttalelse seks budskap til EU-kommisjonen for det videre arbeidet med bedre reguleringer:

1. RWE er enig i at bedre reguleringer må forstås og praktiseres gjennom felles innsats. RWE støtter derfor sterkt Kommisjonens anmodning til Parlamentet og Rådet om å innfri sine forpliktelser etter den interinstitusjonelle avtalen. I tillegg oppfordrer RWE medlemslandene til å øke innsatsen for å gjennomføre nasjonale konsekvensvurderinger av Kommisjonens forslag og endringer i Kommisjonens forslag.

2. Introduksjonen av «one in, one out» viser Kommisjonens vilje og sterke engasjement for ytterligere å styrke arbeidet med å dempe byrdene. RWE er enig i at «one in, one out» ikke bør brukes mekanisk. RWE stiller imidlertid spørsmål ved om regelen vil føre til merkbare resultater for bedrifter og borgere hvis den begrenses til administrative byrder. RWE er også bekymret for om nytten av en regulering kan bli undervurdert, side kvantifisering av nytte er betydelig vanskeligere enn kvantifisering av kostnader. Siden det er mulig å unnta reguleringer fra «one in, one out», foreslår RWE at det etableres klare kriterier for unntakene for å sikre maksimal transparens. Samlet sett setter imidlertid RWE pris på Kommisjonens intensjon om å prøve og evaluere «one in, one out».

3. RWE er positive til revidert mandat for Regulatory Scrutiny Board (RSB). RWE oppfordrer Kommisjonen til i enda større grad å bruke RSBs kunnskap og erfaring. For eksempel kan Kommisjonen gi RSB i oppdrag å vurdere avgjørelsen om hvorvidt det skal gjennomføres konsekvensutredning eller ikke.

4. RWE setter pris på Kommisjonens forpliktelse til mer åpenhet om hvordan høringsinstansenes innspill blir vurdert. RWE er imidlertid bekymret for Kommisjonens plan om å konsultere interessentene kun én gang på grunnlag av en beskrivelse av forslaget. Nasjonale erfaringer viser at interessentene gir best innspill hvis de blir konsultert ikke bare på grunnlag av en beskrivelse, men også på grunnlag av et utkast til konsekvensutredning som allerede presenterer konkrete kvantifiseringer og underliggende antakelser.

5. RWE gleder seg over introduksjonen av prinsippet «digitalt som standard» («digital by default»). Dette vil sikre at EU-lovgivningen er framtidsrettet og at den støtter overgangen til digitalisering. Videre vil den dempe etterlevelses- og håndhevelsesbyrder.

6. RWE er glade for Kommisjonens fokus på håndhevelse. RWE deler Kommisjonens syn om at medlemsstatene må sikre at EU-reguleringer blir implementert uten ekstra, og dermed unødvendige byrder, for bedrifter og borgere. Etter RWEs vurdering er en rapporteringsplikt for medlemslandene om ytterligere byrder bare et første skritt. RWE oppfordrer Kommisjonen til å vurdere andre og bedre løsninger for å sikre riktig anvendelse og håndheving av vedtatt EU-regulering.

Hele kommentaren fra RegWatchEurope kan du lese her (PDF).