10.09.2021

Regelrådet mener at evalueringen av den eksisterende loven er grundig og forslagene i NOU ’en er tilstrekkelig utredet. Boligmarkedet og hensynet til forbrukervern er godt belyst. Utvalget har sett på reguleringen i andre land, vurdert alternative tiltak, vurdert og hensyntatt små virksomheter, foreslått forenklinger og fokusert på ny teknologi. Samlet sett mener Regelrådet at utredningen er tilstrekkelig.

Regelrådet vil likevel påpeke at effektene på den generelle konkurransen i eiendomsmeglingsbransjen burde vært nærmere utredet. Tiltak som strengere kompetansekrav og fjerning av retten til å drive eiendomsmegling gjennom advokatbevilling kan påvirke konkurransen negativt og gjøre at prisene på eiendomsmegling kan øke. Det kan også bli vanskeligere for nye foretak å etablere seg ved at etableringskostnadene økes som følge av strengere kompetansekrav. Regelrådet skulle gjerne sett en nærmere vurdering av konkurranseforholdene og prisdannelse innad i eiendomsmeglingsbransjen.

Les hele Regelrådets uttalelse i menyen på venstre side.