16.09.2021

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. Regelrådet har konkludert med at utredningen har svakheter.

Regelrådet mener det er positivt at departementet har utredet flere alternativer og at det er vist til regulering av friskoler og private universiteter og høyskoler. Det er også positivt at berørt næringsliv er beskrevet og tallfestet. Regelrådet mener det er mangler i utredningen av virkningene av forslagene for næringslivet.

Det er positivt at departementet har vurdert og foreslått unntak for små virksomheter. Rådet savner imidlertid en nærmere begrunnelse for hvorfor en har valgt akkurat denne grensen. Regelrådet stiller spørsmål til om nytten av forslaget om bortfall av revisjonsfritak for de minste barnehagene kan forsvare den økte kostnaden for disse barnehagene.

Regelrådet har noen spørsmål vedrørende forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Blant annet om innføring av forbud mot annen virksomhet i samme rettssubjekt og allerede plassert overskuddslikviditet. Regelrådet mener unntakene fra forbudet om å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehager bør fastsettes samtidig med det generelle forbudet. Regelrådet mener en overgangsperiode på kun ett år kan være vanskelig for barnehagene, og ber departementet gjøre en ny vurdering av om overgangsperioden kan gjøres lenger for å lette byrdene for berørt næringsliv.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.