Green

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

05.10.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven som blant annet skal bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av fortettings- og transformasjonsprosjekter. Departementet har samtidig sendt på høring forslag til endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Regelrådet vil gi ros til departementet for et grundig bakgrunnsarbeid. De eksterne rapportene og innspillene gir nyttig informasjon om utfordringene med gjeldende regelverk og kommer med alternative forslag til endringer. Etter Regelrådet vurdering bruker departementet rapportene i høringsnotatet på en god måte.

Videre finner Regelrådet at kostnads- og nyttevirkninger av forslagene for næringslivet gjennomgående er kvalitativt beskrevet i høringsnotatet. Den kvalitative beskrivelsen gir et tilstrekkelig bilde av virkningene for næringslivet. Regelrådet finner det videre positivt at det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. Regelrådet finner likevel at det er enkelte svakheter i utredningen når det gjelder hensynet til små bedrifter og forutsetninger for en vellykket gjennomføring. I tillegg kunne en språklig bearbeiding gitt et mer leservennlig høringsnotat på et svært viktig område for et bredere publikum.

Regelrådet oppfatter at hovedbyrden legges på kommunene. For næringslivets del er det imidlertid grunn til å tro at målene med forslagene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Dette forutsetter imidlertid at kommunene lykkes.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.