06.10.2021

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv i norsk rett.

Regelrådet mener at utredningen av gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet gjennomgående er dekkende og grundig. Departementet har fått utført både en juridisk og en samfunnsøkonomisk utredning. Etter Regelrådets vurdering har departementet dermed i høringsdokumentet i hovedsak besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen. Det er positivt at departementet har forsøkt å tallfeste hvor mange virksomheter som blir berørt av forslaget. Videre er de positive og negative virkningene for næringslivet belyst.

Regelrådet mener det hadde vært enklere for høringsinstansene å få en helhetlig oversikt over forslagene i direktivet og det materielle innholdet i lovreglene om forskriftene ble sendt på høring samtidig med lovforslagene.

Regelrådet vil oppfordre til at det utarbeides gode veiledere for å sikre en vellykket gjennomføring av regelverksendringene for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse til gjennomføringen av EUs tilgjengelighetsdirektiv i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.