08.10.2021

Fiskeridirektoratet har sendt et høringsnotat hvor det foreslås å innføre nye regler for eierbegrensning i kystfiskeflåten. Forslagene forventes å ha liten effekt på kort sikt, men begrunnes med et ønske om å imøtekomme synspunkter i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av fiskeripolitikken.

Regelrådet mener at utredningen har svakheter. Utredningen stiller opp og redegjør for de tre viktige målene i politikken på dette feltet. Forslagene ser imidlertid kun ut til å handle om det ene målet om eierkonsentrasjon. Regelrådet savner en nærmere vurdering av effektene av tiltakene og en klarere anbefaling av tiltak. Som ansvarlig fagorgan kunne Fiskeridirektoratet vurdert om det finnes alternative måter å regulere på som blant annet også tar hensyn til målene om verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft.

Det legges opp til innføring av tiltak som på kort sikt ser ut til å ha liten effekt på næringen, ifølge Fiskeridirektoratet. Samtidig foreslås det en ny gjennomgang av regelverket om tre til fem år. Regelrådet stiller på denne bakgrunn spørsmål ved om innføringen i det hele tatt er nødvendig på det nåværende tidspunkt.