08.10.2021

Statens vegvesen foreslår, på vegne av Samferdselsdepartementet, endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven for å kunne gjennomføre EUs Mobilitetspakke i norsk rett. Det foreslås også enkelte andre endringer. Regelrådet vurderer at utredningen har svakheter.

Regelrådet mener det er positivt at Statens vegvesen i høringsnotatet beskriver innholdet i og mulige virkninger fra EUs mobilitetspakke. Det er nyttig at det gis et slikt overblikk på det kommende regelverksarbeidet. Vi peker imidlertid på at berørt næringsliv i liten grad er beskrevet i høringsnotatet og at virkningene for berørt næringsliv hovedsakelig er overordnet og kvalitativt beskrevet.

Regelrådet oppfordrer Statens vegvesen til å vurdere om flere av virkningene for berørt næringsliv kan tallfestes og verdsettes i det videre arbeidet med gjennomføring av mobilitetspakken i Norge. Vi mener også at Statens vegvesen kunne vært tydeligere på hvilke lovendringer som er helt nødvendige for å gjennomføre mobilitetspakken og annet EØS-regelverk, og hvilke forslag som går lengre enn forordningene krever.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.