Yellow

Avsender: Direktoratet for byggkvalitet

09.11.2021

Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslag til regler om parselloppdeling av campingplasser på høring.

Regelrådet mener det er positivt at det blir klare regler på dette området for hele denne næringen.

Det er også bra at direktoratet har vurdert om reglene bør ha tilbakevirkende kraft. Regelrådet mener imidlertid det er noen ubesvarte spørsmål knyttet til hva som fører til at de nye reglene vil gjelde. Regelrådet forstår det slik at en endring i en campingenhet vil kunne føre til nye avstandskrav til omliggende enheter. Dette vil igjen kunne føre til at hele parsellen som campingenheten er en del av, vil måtte bli omstrukturert, som igjen kan føre til at de nye reglene for parsellstruktur vil kunne gjøre seg gjeldende. Denne dominoeffekten kan potensielt bli kostbar for campingplassene, og dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig klargjort i høringsnotatet.

Regelrådet mener at direktoratet bør lage en veileder til næringen om de nye reglene og blant annet i detalj vise når de nye reglene til avstandskrav og parsellinndeling skal gjelde.

Direktoratet har foreslått ikrafttredelse av de nye reglene 1. januar 2022. Dette er kort tid etter at høringen er avsluttet, noe som er uheldig da næringen bør gis tid til å sette seg inn i og tilpasse seg nye regler.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.