17.11.2021

Miljødirektoratet har sendt et kort og oversiktlig forslag på høring. Regelrådet mener direktoratet kunne gått lengre i å anslå hvor mange som vil bli berørt av de nye reglene. Som direktoratet skriver kan de nye reglene medføre betydelig økte kostnader for enkeltbedrifter.

Direktoratet legger til grunn at en klarere regulering og like krav til bransjen vil gjøre konkurransen innad i bransjen sunnere. Det burde imidlertid vært drøftet om forslaget kan gjøre det vanskeligere å konkurrere for de små virksomhetene. Slik Regelrådet ser det er det nå uklart hvordan unntaksordningen vil fungere og det er usikker hvor lang tid den enkelte bedrift vil ha på seg til å oppfylle de nye kravene.

Det er positivt at direktoratet drøfter bruken av forskrift opp mot et alternativ med tildeling av konsesjon. Direktoratet mener forskrift er den mest hensiktsmessige måten å regulere på og begrunner dette på en tilstrekkelig måte. I den videre utredningen av hvordan en nye forskrift skal implementeres mener Regelrådet at direktoratet kunne vurdert alternativer. For eksempel et generelt unntak for de minste bedriftene og alternative eller differensierte terskelverdier for ulovlig utslipp.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.