Red

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

18.11.2021

Skatteetaten har sendt forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner på høring. Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen.

Regelrådet mener at det i utgangspunktet er positivt at Skatteetaten foreslår modernisering av merverdiavgiftsområdet. Forslaget kan potensielt gi en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse, men det er samtidig et svært omfattende forslag der både selve utformingen av systemet, samt forvaltningen av og veiledningen om dette, er helt essensielt for god måloppnåelse. Regelrådet mener utredningen ikke er tilstrekkelig, spesielt sett i lys av omfanget og at forslaget gir nye kostnader for næringslivet. Forslaget berører mange virksomheter, og det medfører høye samlede kostnader for næringslivet. Det fremgår også fra høringsnotatet at det er de små virksomhetene som vil få den største relative kostnadsbyrden av de nye pliktene. På bakgrunn av dette er det ekstra viktig at saken er grundig utredet.

Regelrådet mener utredningen har mange gode elementer, men at det gjenstår en del før alle spørsmålene i utredningsinstruksen er tilstrekkelig besvart. Det gjelder særlig problembeskrivelsen, utredningen av alternative løsninger og valg av tiltak. Regelrådet vil stille spørsmål ved om man gjennom forslaget utnytter det fulle forenklingspotensialet, og om ikke andre alternativer burde vært grundigere vurdert og diskutert i høringsnotatet. Regelrådet mener at forslaget med fordel kunne lagt opp til å realisere flere nyttevirkninger for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse til forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.