Rapporten OECD Regulatory Policy Outlook 2021 peker ut retning for arbeidet med bedre reguleringer fremover

Forsiden av Outlook for 2021
OECD mener at "reguleringspolitikk aldri har vært mer avgjørende. Evnen til å lage klar, velbegrunnet og faktabasert offentlig politikk vil bidra til å bygge opp igjen, fokusere og reformere økonomier i flere tiår framover". Foto: OECD.

OECD setter søkelys på reguleringspolitikk, rangerer medlemslandene og gir anbefalinger i den omfattende rapporten ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2021’ som ble offentliggjort i oktober. Rapporten bygger på en stor undersøkelse av reguleringspolitikken i medlemslandene.

Medlemslandene rangeres etter indikatorer om involvering av berørte i regelverksprosessen, utredning av reguleringsforslag og evaluering av iverksatte reguleringer. Rapporten skal gi et bilde av hvor langt landene har kommet i å implementere OECDs anbefaling om god reguleringspolitikk fra 2012. Rapporten omhandler også flere viktige og aktuelle tema innen reguleringspolitikk. Et eget kapittel er viet til ‘Regulatory Oversight’, eller regelrådsfunksjonen. I tillegg omtales blant annet internasjonalt reguleringssamarbeid og risikobasert regulering. OECD peker også retning fremover ved å diskutere Regulatory Policy versjon 2.0. I tillegg omtales alle landene i et eget kapittel.

Sammendrag og videre lesing

På denne siden finner du lenker til sammendrag vi har skrevet på norsk, samt pekere til rapporten og sammendrag på engelsk.

Kapittel 1: Regulatory Policy 2.0

OECD setter av et kapittel til å se inn i fremtiden og svare på spørsmålet om hvordan reguleringspolitikken bør se ut i det neste tiåret; reguleringspolitikk 2.0, om du vil. Sekretariatet for Regelrådet har oversatt hovedfunnene i kapittelet til norsk og gitt et sammendrag av OECDs budskap om hvordan reguleringspolitikken bør utvikle seg i medlemslandene.

Kapittel 2: Evidence-based policy making and stakeholder engagement

I kapittel to i rapporten finner du resultatene av OECDs omfattende kartlegging av hvordan det står til med reguleringspolitikken i medlemslandene. Her er det mange rangeringer av landene på ulike dimensjoner, og du kan lese mer om OECDs anbefalinger om politikkutvikling og involvering av berørte parter i prosessene.

Kapittel 3: Regulatory oversight

OECD skriver et helt kapittel om regelrådsfunksjonen, hvor viktig den er for god reguleringspolitikk, hvordan den er organisert i medlemslandene og hvordan den kan videreutvikles. Sekretariatet for Regelrådet har laget et norsk sammendrag av kapittelet.

Kapittel 4: Rethinking rulemaking through international regulatory co-operation

OECD understreker viktigheten av internasjonalt reguleringssamarbeid. I dette kapittelet kan du lese om status for landenes implementering av OECDs anbefalinger på feltet.

Kapittel 5: The governance of sector regulators

I dette kapittelet kan du lese om god styring av reguleringsmyndigheter, slike som for eksempel NVE og Konkurransetilsynet i Norge. OECD understreker at god styring av disse institusjonene er viktig for å sikre gode reguleringer.

Kapittel 6: Risk-based regulation

OECD understreker at regulering må være risikobasert. Du kan lese mer om dette temaet i kapittel seks.