Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

25.11.2021

Justis- og beredskapsdepartementet har, sammen med Forsvarsdepartementet, sendt på høring forslag til endringer i bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven.

Departementet har gitt en god beskrivelse av bakgrunnen for, og målene med, forslaget. Det er positivt at det gjennomgående i utredningen er vist til reguleringen på dette området i andre land. Departementet har også vurdert ulike alternativer, og tiltakene som anbefales er godt begrunnet. Prinsipielle spørsmål er også utredet. Høringsnotatet er oversiktlig og godt skrevet.

Berørt næringsliv er i liten grad beskrevet. Regelrådet mener at dette er en svakhet ved utredningen, men erkjenner samtidig at det kan være at informasjon ikke bør offentliggjøres av sikkerhetshensyn. Videre kan det tenkes å ha uheldig konsekvenser for en bransje å bli nevnt i denne sammenhengen. Departementet har utredet en del virkninger av forslaget, men skriver selv at de ikke har det fullstendige bildet av konsekvensene av de foreslåtte bestemmelsene på nåværende tidspunkt. Regelrådet mener imidlertid forslaget er tilstrekkelig utredet sett i forhold til forslagets omfang og karakter, jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Det er vurdert noen forutsetninger for en vellykket gjennomføring, men Regelrådet mener departementet bør vurdere hvordan berørte aktører skal informeres om de nye reglene.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.