Nytt fagnotat om hva som skjer videre i saker Regelrådet har uttalt seg til

Illustrasjon
Foto: Colourbox. Vi har publisert nye fagnotat.
14. desember 2021

Vi har publisert nye fagnotat. Et fagnotat om hva som skjer videre med saker Regelrådet har uttalt seg til. Der følger vi den videre prosessen etter høringen og ser på om Regelrådets uttalelse har hatt innvirkning på det endelige utformingen av regelverket. Vi har også nylig publisert fagnotat om regelverksendringer knyttet til koronavirusutbruddet. I denne gjennomgangen har vi forsøkt å se om det er tydelig forskjeller i utredningskvaliteten av disse sakene sammenlignet med ordinære høringsforslag.  

Hva skjer videre i saker Regelrådet har uttalt seg til?

Vi har forsøkt å følge den videre prosessen etter høring i alle sakene Regelrådet har uttalt seg til. Regelrådet har i perioden juli 2016 til juli 2021 gitt 187 uttalelser til 190 høringer av nytt eller endret regelverk som berører næringslivet. Vi mener at Regelrådets uttalelse kan ha vært med å påvirke prosessen i flere av sakene. I om lag 20 saker totalt (med og uten beslutningsdokumenter) vurderer vi det som rimelig sikkert at Regelrådets uttalelse har hatt en innvirkning på endelig utforming av regelverket som bidrar til lavere kostnader for næringslivet. For eksempel ved at det er gitt utvidet unntak fra nye plikter for hele eller deler av næringslivet sammenlignet med det opprinnelige forslaget.  

Denne gjennomgangen av saker som Regelrådet har uttalt seg til har klare begrensinger og må derfor betraktes som en «minimumsmåling» av effekten av Regelrådets uttalelser i enkeltsaker. Mangel på offentlig tilgjengelige beslutningsdokumenter gjør at det er vanskeligere å dokumentere om Regelrådets uttalelse har hatt en effekt i mange av forskriftssakene. Regelrådet mener manglende åpenhet om hvordan høringsinstansenes innspill behandles videre i forskriftssaker er et generelt problem. 

Les hele fagnotatet her.

Gjennomgang av regelverksforslag knyttet til koronavirusutbruddet

Regelrådet vurderer årlig alle utredninger av ordinære regelverksforslag som påvirker næringslivet. Gjennom denne kartleggingen har Regelrådet en unik mulighet til å identifisere trekk og tendenser i utredningsarbeidet i Norge slik det kommer til uttrykk i høringsnotater. Regelrådet har valgt også å vurdere reguleringer knyttet til koronavirusutbruddet for å sammenligne utredningskvaliteten mellom disse utredningene og ordinære høringsforslag og se om det er noen tydelige forskjeller i kvaliteten. Vi har sett på forslag til nytt eller endret regelverk som ble sendt på høring i perioden mars 2020 til mars 2021, som var knyttet til virusutbruddet og rettet seg mot, eller på annen måte påvirket, næringslivet. 

Kort oppsummer kan vi ikke finne noen betydelige forskjeller i utredningskvalitet i regelverk relatert til koronavirusutbruddet sammenlignet med ordinære høringsforslag. Det har kommet inn mange høringssvar, på tross av at mange forslag ble sendt ut med svært kort høringsfrist. Det ser også ut til at andre regelverksprosesser har vært oppretthold i perioden. 

Les hele fagnotatet her.