Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

20.12.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i konkurranseloven. Forslagene gjelder ulike sider ved saksbehandlingen i konkurransesaker.

Departementet har i høringsnotatet gjort rede for problemene med gjeldene regulering og hvilke mål man ønsker å nå. Regelrådet oppfatter imidlertid at departementet er mer åpne når det gjelder spørsmålet om konkurranseklagenemda skal avvikles.

Det er utredet alternative løsninger for flere av forslagene. Regelrådet mener at den kvalitative beskrivelsen av virkninger er noe overordnet, men finner det positivt at departementet har beregnet virkningene av å innføre forsinkelsesrente på overtredelsesgebyr. Beregningene gir et godt og realistisk bilde av økningen i betalingsforpliktelsen for næringslivet. Regelrådet mener videre at departementet bør foreta en kost-nytteanalyse av Konkurranseklagenemda før en endelig beslutning om avvikling eller videreføring fattes.

Selv om det er enkelte svakheter i utredningen er det Regelrådets oppfatning at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. I det videre arbeidet med forslagene blir det etter Regelrådets vurdering viktig å sikre at utredningen tar hensyn til utviklingen av domstolene og gjennomføringen av forslagene i NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.