Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

22.12.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser i sjø til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret.

Regelrådet mener det er positivt at det er sendt på høring et forslag som kan gi mulighet til økt innovasjonstakt og verdiskaping for næringslivet. Det er positivt at departementet ønsker å legge til rette for økt satsning på utvikling av miljøteknologi innen akvakulturnæringen. Det er viktig at denne typen ordninger er godt utredet, for å sikre at det tiltaket som gir best måloppnåelse blir valgt.

Problem og mål kommer godt frem i høringsnotatet. Det er positivt at departementet har utredet ulike innretninger for tildeling av miljøteknologitillatelser. Regelrådet savner imidlertid en redegjørelse for hvorfor departementet velger nettopp miljøteknologitillatelser som virkemiddel. Regelrådet mener at de positive og negative virkningene av forslaget kunne vært drøftet i noe større grad. Det er også vanskelig å få fullstendig oversikt over hvordan det er tenkt forslaget skal fungere i praksis. Regelrådet kan ikke se at det er gitt en klar anbefaling av de to alternative innretninger for hvordan man kan gjennomføre tildelingen av miljøteknologitillatelser. Samlet sett mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.