22.12.2021

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til ny forskrift som slår sammen fire eksisterende forskrifter. Regelrådet mener at høringsnotatet generelt sett er tilstrekkelig utredet. Vi finner det positivt at regelverket for fiskerinæringen forenkles.

Direktoratet har benyttet seg av et stort tallgrunnlag i utredningen og forslagene synes godt underbygd. Regelrådet foreslår at direktoratet kunne forsøkt å tallfeste nyttevirkningene for næringslivet for å styrke høringsnotatet ytterligere. Fiskerinæringen er kompleks og Regelrådet savner en helhetlig vurdering av konkurransevirkninger for næringslivet som følge av forslagene.

Regelrådet mener det er positivt at direktoratet har fokus på digitalisering når de jobber med forenkling av fiskerinæringen. Direktoratet har også understreket noen punkter som er viktige for en vellykket gjennomføring, noe Regelrådet påpeker at må følges opp i det videre arbeidet.

Til slutt konkluderer Regelrådet med at målene ved forslaget kan oppnås med en relativt sett lav kostnad for næringslivet slik det foreslås. Les hele uttalelse i lenken til venstre.