10.02.2022

På bestilling fra Klima- og miljødepartementet har miljødirektoratet sendt en konsekvensvurdering av et omsetningskrav på biodrivstoff for ikke-veigående trafikk med tilhørende forslag til endringer i forskrift. Miljødirektoratet foreslår også en økning av dagens omsetningskrav for biodrivstoff for veitrafikk på høring.

Forslaget berører et høyt antall aktører som anvender denne type drivstoff i sin næring. Regelrådet mener at direktoratet har valgt riktig analysenivå i forhold til forslagets omfang. Konsekvensvurderingen er grundig og Regelrådet mener denne tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen, jf. utredningsinstruksens pkt. 2-1 og 2-2.

Vårt nærmeste naboland, Sverige, har kommet langt hva gjelder produksjon og bruk av biodrivstoff. Regelrådet mener at direktoratet kunne utført en nabosjekk hvor det utredes hvordan våre nærmeste naboland med lignende geografi som Norge har innordnet seg for å få en positiv klimaeffekt av biodrivstoff.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.