Red

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

17.02.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke retten til heltid. Regelrådet uttaler seg om denne saken fordi forslagene berører alle næringsdrivende som har ansatte, og alle bransjer.

Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og har lagt vekt på følgende forhold:

  • Departementet gir en grundig beskrivelse av bakgrunnen for forslagene, og presenterer aktuell statistikk og forskning vedrørende omfang og årsaker til deltidsarbeid.
  • Problem og mål er tilstrekkelig gjort rede for. Det mangler en vurdering av hvilken effekt tiltakene kan forventes å ha for å nå målene.
  • Alternative tiltak, herunder alternativer til regulering, burde vært nærmere vurdert. Det er ikke gjort rede for om andre land har de samme problemene som i Norge og om det er iverksatt tiltak som vi kan lære av.
  • Det er svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet. Vi savner en nærmere vurdering av hvordan arbeidsgiver skal gjennomføre reglene i praksis.
  • Hensynet til små virksomheter burde vært utredet. Terskelverdier kunne vært vurdert. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring er heller ikke vurdert i høringsnotatet.

Det er vanskelig å si om de foreslåtte tiltakene er best egnet for å nå målet. Videre er det usikkert om kostnadene for næringslivet og balansen i arbeidsmarkedet er akseptabel vurdert opp mot andre mer eller mindre inngripende tiltak. Regelrådet anbefaler at departementet i det videre arbeidet vurderer måloppnåelsen av forslagene. Aksept for disse reguleringene og deres formål vil nok også påvirkes av om offentlige arbeidsgivere går foran.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.